Vision and Mission

Search our Site

|
+387-63-997-996

IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

U svojstvu direktora Studio Leonardo, ovlaštenog za komunikaciju sa Vlasnikom podataka vezano za prikupljanje, obradu i distribuciju dobivenih podataka, rezultata obrade, zaključaka, grafikona, tabela, slika i dr. (u daljnjem tekstu Podaci) dajem slijedeću

 

IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

 

Poznato mi je da su Podaci koje dobijem u cjelokupnoj komunikaciji sa Vlasnikom podataka ili ih na direktan ili posredan način dobijem kao rezultate obrade Podataka vlasništvo Vlasnika podataka.

 

Izjavljujem da Podatke koji su mi bili dostupni, kao i one koji će mi tijekom rada prilikom obrade Podataka biti dostupni, neću iznositi niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim nikome osim osobama koje ovlasti Vlasnik podataka, te da ću poduzeti sve mjere osiguranja za zaštitu tajnosti Podataka.

 

Odlukom Vlasnika podataka ovlašteni smo unositi i ažurirati bazu Podataka, obrađivati je u AMOSu, SPSSu, Excelu, Wordu, Paintnetu isl. aplikacijama, a sve za potrebe, u ime i za račun Vlasnika podataka, uz cjelokupno poštivanje tajnosti Podataka. 

Ispunjavanjem dogovorenih uslova plaćanja od strane Vlasnika podataka, mi se obvezujemo na ugovor o tajnosti podataka.

 

Obvezujemo se da ćemo u radu s Podacima postupati odgovorno, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

 

Ovu Izjavu dajem pod punom odgovornošću, ona predstavlja moju pravu volju i neopoziva je te je u znak suglasnosti potpisujem.

Link na uzorak IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

Payment of services

Shopping cart

 x 

Cart empty

Working Hours

Mon - Fri 7am - 5pm
Sat 7am - 3pm
Sun Closed

Address

Studio Leonardo
The statistical Agency
Ul.Svetog Ante bb, Cim
BA-88000 Mostar
+387-63-997-996